Merya RTLS - RFID

Popis systému MERYA RTLS - RFID

Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitoring osob pracujících převážně na rizikových pracovištích, pomocí inteligentních RFID tagů a detektorů. Vysílací frekvence je 868 MHz. Technologie slouží k určování polohy osob v realném čase (RTLS) formou 2D/3D vizualizace na mapovém podkladě v podobě zástupných ikon s jejich jmény. Osobní tagy mají zabudované senzory pro detekci ležící osoby, nehybnosti (ztráta vědomí, apod.) nebo volného pádu nebo přivolání pomoci (SOS tlačítko). Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. MERYA RTLS také umožňuje detekci a signalizaci setrvání osoby v nebezpečném prostoru. Baterie v detektorech jsou uživatelsky měnitelné. Systém Merya RTLS umožňuje komunikaci se všemi typy EZS ústředen. V případě alarmové situace je možné na pozici příslušného detektoru natáčet PTZ kamery. Výstupy systému Merya RTLS lze integrovat do nadstavbových dohledových systému pomocí SNMP-2 protokolu. Každé realizaci předchází důkladné měření rádiového signálu v daném objektu. Na základě tohoto měření a požadavku na přesnost monitoringu je následně stanoveno rozmístění a počet přijímacích detektorů. Systém nevyžaduje v místě instalace žádný počítač ani software, všechny moduly pracují jako embedded. Také tato skutečnost zaručuje velmi vysokou stabilitu a nezávislou funkčnost celého systému!

obr. 1 - Půdorysná dispozice detekce přítomnosti a rizikových stavů osob on-line v průmyslové hale

Osobní bezpečnostní tag RLH-06b

Všechny tagy RLH-06b mají své jednoznačné ID číslo, které je přiřazeno konkrétní osobě. Osobní tag RLH-06b detekuje, po uživatelsky nakonfigurované době, ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, apod.) nebo volný pád z výšky min 3 m. Tag RLH-06b má integrovaný vibrační motorek pro interaktivní komunikaci s uživatelem a tísňové tlačítko SOS. Dosah tagu RLH-06b je na přímou viditelnost max. 50 m od detektoru RLS a max. 100-150 m v případě využití ziskové všesměrové antény UMTS. Baterie jsou dvě mikrotužkové 1.5V a jsou uživatelsky měnitelné. Tag se vždy nosí ve svislé poloze. Je možné jej mít na paži (obr. 3) nebo může být zavěšen na opasek u kalhot, resp. umístěn ve speciální kapse pracovního oděvu.

Tag RLH

obr. 3 - tag RLH na paži pracovníka

obr. 4 - ukázka detekce bezpečnostních alarmů

Osobní tag RLK

Osobní tag RLK-06 detekuje po uživatelsky nakonfigurované době nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, apod.) nebo volný pád z výšky min 3m. Dosah tagu RLK-06 je na přímou viditelnost max. 40m od detektoru RLS a max. 120m v případě využití ziskové všesměrové antény UMTS. Životnost baterie je až 250 dnů při periodě vysílání 3 sek. Při aktivaci úsporného režimu vysílání je životnost baterie delší. Tag se nosí na tkanici na krku, resp. umístěn ve speciální kapse pracovního oděvu.

obr. 8 - tag RLK-06

Osobní tag ve formě náramku RLK-06n

Osobní tag RLK-06n se nosí připnutý na zápěstí pomocí vinylových s bezpečnostním zapínáním (viz obr. 9) nebo pásků se suchým zipem. Pásek se provleče tagem RLK-06n a zapne na zápěstí. Tag je vodě odolný, umožňuje sprchování a koupání. Baterie je měnitelná. Životnost baterie je až 250 dnů při periodě vysílání 3 sek. Při aktivaci úsporného režimu vysílání je životnost baterie delší. Dosah je na přímou viditelnost cca 30 m od detektoru RLS. V případě, že má detektor RLS externí ziskovou anténu je dosah cca 70-120 m.

obr. 9 - připnutí tagu na zápěstí

Monitorování osob pracujících na rizikových pracovištích

Systém Merya RTLS je vhodný pro riziková pracoviště, např. železárny, slévárny, chemičky, kalírny, mrazírny, apod., nebo noční “single-provozy”. Detektory RLS je možno umístit na pracoviště, popř. přímo na pracovní stroj, nebo se rozmístí do oblastí, kde je požadována detekce a lokalizace osob. Alarmové a stavové informace z osobních tagů se periodicky v reálném čase přenášejí prostřednictvím detektorů RLS do centrální jednotky RLU. Tato v případě krizové události vyvolá alarmové scénáře. Do paměti centrální jednotky RLU se ukládají provozní a alarmové záznamy. Centrální jednotka RLU má interní paměť pro 20 000 událostí, které lze průběžně stahovat do databáze počítače. Dálkový dohled systému a všech nashromážděných dat je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci sítě LAN nebo Internet. Program Merya RTLS umožňuje on-line zobrazovat pozici a stav osob pomocí grafické 3D vizualizace. Program přitom využívá půdorysné výkresy jednotlivých podlaží budov (ve formátu PNG). Půdorysné výkresy lze použít také pro vizualizaci polohy osob v blízkém okolí budov, a to v případě, že jsou také v tomto okolí budov instalovány detektory RLS.

obr. 10 - Pohled na obrazovku vizualizačního software

Pravidelná komunikace s centrální jednotku RLU

Tagy nonstop periodicky komunikují s centrální jednotkou RLU. Systém umí on-line indikovat poruchový stav, kdy tagy nejsou schopny pravidelně komunikovat s centrální jednotkou. To zaručuje vysokou spolehlivost systému. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci sítě LAN nebo Internet. Program Merya RTLS umožňuje on-line zobrazovat pozici hlídaných osob pomocí grafické 3D vizualizace. Do paměti centrální jednotky RLU se ukládají záznamy o výše uvedených alarmových situacích a také zda se osoby nacházely v jednotlivých oblastech oprávněně, či neoprávněně.

Možné způsoby indikace alarmu

Monitoring osob v halách - ekonomické řešení

V případě požadavku na sledování přítomnosti osob v uzavřené oblasti (nikoli hlídání bezpečnosti), postačí pro řešení pouze tzv. “plášťový monitoring”. Detektory RLS se v tomto případě umísťují z obou stran dveří, bran, vstupů, apod., a to podle obr. č 13. Centrální jednotka RLU vyhodnotí získané informace, na základě kterých určí, zda se příslušný osobní tag on-line nachází v dané oblasti či nikoliv a to i v případě, že tag je již mimo rádiový dosah systému. Tuto metodu detekce lze libovolně kombinovat se základní metodou detekce u detektorů RLS rozmístěných na klíčových místech uvnitř haly. 

obr. 11 - Dispozice řešení - Plášťový monitoring.png

Konfigurace oblasti kolem detektoru a chování tagů v této oblasti

Základem systému je nadefinování uživatelských oblastí kolem jednotlivých detektorů RLS. Dosah detekce jednotlivých oblastí X1-X3 je uživatelsky konfigurovatelný v SW pro každý detektor samostatně (obr č. 16-18, zelená  kružnice). Tímto je zabezpečena velká variabilita systému Merya RTLS. Následně je možno v systému nadefinovat oprávnění jednotlivým osobním tagům, zda-li se  v těchto oblastech mohou či nemohou vyskytovat, včetně možnosti detekce a indikace alarmových událostí v těchto oblastech. Detektor může přijímat bezpečnostní alarmové zprávy od tagů v rádiovém dosahu určeném typem antény (obr. č. 16-18, šedá kružnice). V případě alarmové situace je tato informace indikována lokálně na výstupech detektoru RLS, centrálně v jednotce RLU, nebo v nadstavbových dohledových systémech, se kterými RLU přímo komunikuje.

obr. 12 - osoba oprávněně v oblasti

obr. 13 - osoba neoprávněně v oblasti

obr. 14 - alarmové volání osoby

Nahoru