Merya RTLS - Mobile

O systému

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s OS Android a s bezpečnostní aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k určování polohy osob a věcí v realném čase (RTLS) formou 2D/3D vizualizace na mapovém podkladě v podobě zástupných ikon s jejich jmény. Systém využívá půdorysné výkresy objektů nebo off-line mapy známé jako služba mapy.cz. Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci. Díky monitoringu lze zajistit bezpečnost pacientů, starých a dezorintovaných lidí, dětí na cestě do školy atd... Systém lze napojit na dispečink lokalizační a záchranné služby Geriatrikus. Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. Přesnost lokalizace závisí uvnitř v budovách na počtu detektorů a mimo budovy na přesnosti služby GPS. MERYA RTLS zajišťuje signalizaci pohybu nebo setrvání v nebezpečném prostoru. Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

obr. A - ukázka instalace detektorů RLS-05bt v průmyslové hale.jpg

Popis aplikace RLH-Mobile pro mobilní telefony

Aplikace RLH-Mobile je určena pro mobiní telefony s OS Android s potřebným vybavením senzorů. Této podmínce dnes vyhoví celá řada mobilních telefonů. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a přehledná. Pro uživatele jsou všechny prvky umístěné na jediné obrazovce. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro tuto aplikaci a neumožňuje běžným uživatelům jiné operace. Aplikace “RLH-mobile” je chráněná heslem a bez něj není možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry. Aplikace umí detekovat ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, a pod.), volný pád a má k dispozici velkou ikonu “SOS” pro přivolání pomoci v nouzi. Aplikace indikuje avízo před ostrým alarmem akusticky a vibracemi.  V případě, že osoba na avízo nereaguje, systém vyhlásí po nastavené době ostrý alarm. Výdrž akumulátoru je cca 15 hod a závisí na nastavení periody komunikace s centrální jednotkou RLU a na četnosti probouzení displeje telefonu ze spánku (např. při alarmu). Mobilní telefon lze nosit ve speciálním pouzdru (není součásti dodávky) na pracovním oděvu.

Aplikace RLH-Mobile v mobilním telefonu

Aplikace RLH-Mobile s mobilem do prostředí EX

Výrobce doporučuje používat tyto typy mob. telefonů. Aplikace v telefonu má stejné vlastnosti jako u telefonů standardních.

Pravidelná komunikace s centrální jednotkou RLU

Aplikace RLH-Mobile nonstop periodicky komunikuje s centrální jednotkou RLU a to standardně prostřednictvím kanálu GPRS a volitelně může komunikovat také přes záložní síť WiFi. Systém umí on-line indikovat poruchový stav, kdy mobilní telefon nebo aplikace není schopna pravidelně komunikovat s centrální jednotkou. To zaručuje vysokou spolehlivost systému. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci sítě LAN nebo Internet. Program Merya RTLS umožňuje on-line zobrazovat pozici hlídaných osob pomocí grafické 2D nebo 3D vizualizace. Do paměti centrální jednotky RLU se ukládají záznamy o výše uvedených alarmových situacích a také zda se osoby nacházely v jednotlivých oblastech oprávněně, či neoprávněně.

Možné způsoby indikace alarmu

Monitoring na otevřeném prostranství

Na otevřeném prostranství se s výhodou využívá lokalizace polohy osob pomocí GPS satelitů. Tato poloha je předávána do centrální jednotky v pravidelných komunikačních zprávách. Díky tomu může software on-line zobrazovat polohu a stav osob na on-line mapách (známých jako služba mapy.cz)

Virtuální oblasti využitelné v 2D zobrazení

V systému lze definovat také tzv. virtuální oblasti (pomocí GPS souřadnic). Tyto oblasti lze pojmenovat a např. pomocí nich definovat, kdy mají sepnout logické programovatelné výstupy centrální jednotky v případě, že je v oblasti alespoň jedna osoba atd.. Tyto oblasti lze také využít pro logování historie, ve kterých oblastech (pod širým nebem) se pracovník a kdy pohyboval. Např. pracovník Jan Novák byl v oblasti “povrchový důl Sokolov" od 7:00 do 15:30. V agendě 2D Zobrazení se zatím tyto virtuální oblasti nezobrazují. 

Virtuální oblasti v systému

Monitoring uvnitř budov

Pro systém není ani absence signálu ze satelitů GPS v budovách žádnou překážkou pro lokalizaci polohy osoby. Tato lokalizace se v totiž v budovách provádí prostřednictvím detektorů RBT-02 nebo RBT-03 (bateriově napájené), vybavených kanálem BlueTooth. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob se provádí stejně jako u varianty monitoringu na otevřeném prostranství. Program Merya RTLS uvnitř v budovách ovšem využívá pro vizualizaci půdorysné výkresy jednotlivých podlaží (i vícepodlažních) budov (ve formátu PNG). Systém MERYA podporuje vícepodlažní zobrazení jednotlivých budov. V případě, že jsou detektory umístěny ve všech patrech budovy, umí systém určit ve kterém podlaží se nachází hledaná osoba nebo osoba v tísni.

Detektory RBT nejsou napojeny na žádnou sběrnici. Detektory RBT pravidelně vysílají BlueTooh “majáčky” do svého okolí. Aplikace v mobilním telefonu umí detekovat u kterého detektoru RBT se nachází nejblíže a tuto informaci pravidelně zasílá do centrální jednotky pomocí GPRS nebo WiFi komunikace. Systém umí detekovat výpadek detektorů RBT. 

Detektory RBT-02 jsou napájeny lokálním napětím, například z napájecího adaptéru nebo centrálně po kabelu.

Detektory RBT-03 jsou napájeny baterií, která má kapacitu min 1rok provozu. Detektory RBT-03 nevyžadují kabeláž.

obr. B - stanovení dosahu detekce modulu RBT-02/03

Ukázka některých detekčních vlastností aplikace

Alarmové režimy systému z pohledu hlídané osoby

NFC tagy pro Vypnutí (přerušení) střežení bezpečnosti

Telefon má dva základní režimy: zapnutí / vypnutí střežení bezpečnosti (detekce nehybnosti, náklonu, volného pádu, SOS tlačítka). Tyto režimy lze uživatelsky velmi komfortně přepínat pomocí NFC tagů. Volitelně lze v telefonu nastavit speciální režim, který umožní znovu-nastavit střežení bezpečnosti (ukončit Bypass střežení) pouze změnou polohy telefonu z vodorovné polohy do polohy svislé +/- 40°po dobu min 5 sekund.

Nahoru