Merya RTLS - Mobile

O systému

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s OS Android a s bez-pečnostní aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k určování polohy osob a věcí v realném čase (RTLS) formou 2D/3D vizualizace na mapovém podkladě v podobě zástupných ikon s jejich jmény. Systém využívá půdorysné výkresy objektů nebo off-line mapy známé jako služba www.mapy.cz. Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci. Díky monitoringu lze zajistit bezpečnost pacientů, starých a dezorintovaných lidí, dětí na cestě do školy atd. Systém lze napojit na dispečink lokalizační a záchranné služby Geriatrikus. Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. Přesnost lokalizace závisí uvnitř v budovách na počtu detektorů a mimo budovy na přesnosti služby GPS. MERYA RTLS zajišťuje signalizaci pohybu nebo setrvání v nebezpečném prostoru. Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

obr. A - ukázka instalace detektorů RLS-05bt v průmyslové hale.jpg

Popis aplikace RLH-Mobile pro mobilní telefony

Aplikace RLH-Mobile je určena pro mobiní telefony s OS Android 10 s potřebným vybavením senzorů. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a přehledná a tvoří ji pouze jedna obrazovka. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro tuto aplikaci a neumožňuje běžným uživatelům jiné operace. Aplikace “RLH-mobile” je chráněná heslem a bez něj není možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry.

Aplikace umi detekovat  ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, apod.), volný pád a má k dispozici velkou  ikonu “SOS” pro přivolání pomoci v nouzi. Aplikace indikuje tyto bezpečnostní avíza a alarmy akusticky,  vibracemi a dále tyto stavy posílá do centrální jednotky. V případě, že osoba na avízo nereaguje, systém vyhlásí po nastavené době ostrý alarm. Výdrž akumulátoru závisí na typu telefonu, na nastavení periody komunikace s centrální jednotkou RLU a na četnosti probouzení displeje telefonu ze spánku (např. při alarmu). Mobilní telefon lze nosit ve speciálním pouzdru (není součásti dodávky) na pracovním oděvu

Aplikace RLH-Mobile v mobilním telefonu

Výrobce doporučuje používat tento typ mob. telefonu, který je otestován: 

Aplikace RLH-Mobile s mobilem do prostředí EX

Výrobce doporučuje do výbušných prostředí používat tyto telefony:

Pozor: i.safe Advantage 2.0 neumí BlueTooth v.4 !!

Pravidelná komunikace s centrální jednotkou RLU

Aplikace RLH-Mobile nonstop periodicky komunikuje s centrální jednotkou RLU a to standardně prostřednictvím kanálu GPRS a volitelně může komunikovat také přes záložní síť WiFi. Systém umí on-line indikovat poruchový stav, kdy mobilní telefon nebo aplikace není schopna pravidelně komunikovat s centrální jednotkou. To zaručuje vysokou spolehlivost systému. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci sítě LAN nebo Internet. Program Merya RTLS umožňuje on-line zobrazovat pozici hlídaných osob pomocí grafické 2D nebo 3D vizualizace. Do paměti centrální jednotky RLU se ukládají záznamy o výše uvedených alarmových situacích a také zda se osoby nacházely v jednotlivých oblastech oprávněně, či neoprávněně.

Možné způsoby indikace alarmu

Monitoring na otevřeném prostranství

Na otevřeném prostranství se s výhodou využívá lokalizace polohy osob pomocí GPS satelitů. Tato poloha je předávána do centrální jednotky v pravidelných komunikačních zprávách. Díky tomu může software on-line zobrazovat polohu a stav osob na on-line mapách (známých jako služba mapy.cz). Osoby jsou na mapovém podkladu zobrazeny v podobě funkčních ikon, které charakterizují stav osoby (nehybnost, vodorovná poloha, volný pád, SOS volání, neoprávněná přítomnost v oblasti, atd.).

Virtuální oblasti využitelné v 2D zobrazení

V systému lze definovat také tzv. virtuální oblasti (pomocí GPS souřadnic). Tyto oblasti lze pojmenovat a např. pomocí nich definovat, kdy mají sepnout logické programovatelné výstupy centrální jednotky v případě, že je v oblasti alespoň jedna osoba atd. Tyto oblasti lze také využít pro logování historie, ve kterých oblastech (pod širým nebem) se pracovník a kdy pohyboval. Např. pracovník Jan Novák byl v oblasti “povrchový důl Sokolov" od 7:00 do 15:30. V agendě 2D Zobrazení se zatím tyto virtuální oblasti nezobrazují.

obr. 3B - Virtuální oblasti v systému

Monitoring pozice osoby v agendě 3D

Jedná se o doplňkovou metodu upřesnění pozice osob uvnitř v budovách (nebo vně budov a na střechách) pomocí rádiových Bluetooth detektorů. V případě, že je osoba v rádiovém dosahu detektoru RBT, zobrazí jej systém u toho detektoru, který jej slyší nejsilněji (u nejbližšího detektoru). Hustota těchto detektorů určuje výslednou přesnost upřesnění pozice osoby. Detektory RBT nejsou napojeny na žádnou sběrnici. Detektory RBT pravideleně vysílají Bluetooth “majáčky” do svého okolí. Aplikace v mobilním telefonu umí detekovat u kterého detektoru RBT se nachází nejblíže a tuto informaci pravidelně zasílá do centrální jednotky pomocí GPRS nebo WiFi komunikace. Systém umí detekovat výpadek detektorů RBT.

obr. 4 - Monitoring pozice osoby v agendě 3D

Detektory RBT-02 jsou napájeny lokálním napětím, například z napájecího adaptéru nebo centrálně po kabelu.

Detektory RBT-03 jsou napájeny baterií, která má kapacitu min 1 rok provozu.

Detektory RBT-04EX jsou napájeny baterií, která má kapacitu min 1 rok provozu. Pro výbušná prostředí (ATEX).

Ukázka některých detekčních vlastností aplikace

Alarmové režimy systému z pohledu hlídané osoby

NFC tagy pro Vypnutí (přerušení) střežení bezpečnosti

Telefon má dva základní režimy: vypnutí/zapnutí střežení bezpečnosti (detekce nehybnosti, náklonu, volného pádu, SOS tlačítka). Tyto režimy lze uživatelsky velmi komfortně přepínat pomocí NFC tagů. Volitelně lze v telefonu nastavit speciální režim, který umožní znovu-nastavit střežení bezpečnosti (ukončit Bypass střežení) pouze změnou polohy telefonu z vodorovné polohy do polohy svislé +/- 40°po dobu min 5 sekund.

NFC tagy - pro zaslání GPS souřadnice osoby do centrální jednotky

V režimu upřesňování pozice pomocí zapisovatelných NFC tagů může být GPS vypnuto. To velmi ušetří energii baterií v mobilu. Po přiložení mobilu k tomuto NFC tagu se do centrální jednotky odešle zpráva o tom, že osoba je v oblasti “Název oblasti” jejíž GPS souřadnice je “GPS”. Tato událost se uloží do paměti centrální jednotky jako standardní událost a ve 2D zobrazení se ikona osoby zobrazí na udané souřadnici. GPS souřadnice a název lokality se pro tento účel do NFC tagu ukládá běžnými aplikacemi (např. NFC Tools, typ záznamu: Custom Placement).

Nahoru